Økologisk mat

Økologisk mat produseres på naturens premisser, og på en måte som i størst mulig grad tar hensyn til dyrenes naturlige atferd og behov. I Norge er det organisasjonen Debio som kontrollerer at alle produkter som er Ø-merket er produsert i samsvar med regelverket for økologisk produksjon.

Hva er økologisk produksjon?

Økologisk produksjon bygger på et idégrunnlag, en helhetlig forståelse av forholdet mellom menneske og natur, og av samspillet i naturen. Målet er en bærekraftig forvaltning av ressurser. Vi er avhengig av et samspill mellom mennesker, dyr, jord og planter som sammen utgjør ledd i en kjede.

Dersom ett ledd forvaltes uten at det tas hensyn til helheten, vil dette på sikt få negative følger for alle ledd, også for mennesket. Fôr, kompost og gjødsel skal være framstilt på en måte som understøtter naturens egne prosesser, og skal brukes mest mulig lokalt.

Viktige målsetninger for økologisk produksjon:

  • produsere matvarer med høy kvalitet, i tilstrekkelige mengder og rettferdig fordelt
  • forvalte naturressursene slik at skadelige virkninger på miljøet unngås
  • sikre genetisk mangfold, artsrikdom og resirkulering av næringsstoffer
  • skape et miljø som tar hensyn til husdyras naturlige atferd og behov

Hva er økologisk mat?

Økologisk mat er et resultat av den økologiske produksjonsmetoden. Kort sagt produseres maten på naturens premisser, og på en måte som i størst mulig grad tar hensyn til dyrenes naturlige atferd og behov.

Samtidig som det stilles strenge krav til produksjonsmetoder som skal kunne kalles økologiske, skal produktene selvsagt også holde høy kvalitet etter vanlige kvalitetsmål.

Produksjon og foredling

Økologisk mat skal produseres med minimal bruk av tilsetningsstoffer. Det er ikke tillatt å bruke genmodifiserte organismer eller produkter, kunstgjødsel eller kjemiske/syntetiske plantevernmidler. Det er heller ikke tillatt å tilsette kunstige fargestoffer.

Miljø og samfunn

Ved produksjon av økologisk mat søker man å unngå skader på og forringelse av natur, miljø og det biologiske mangfoldet.

Dyrevelferd

Kunnskap og respekt for dyrenes egenart er et svært viktig grunnlag for økologisk husdyrhold. Dyrene skal kunne utfolde seg i samsvar med deres natur og egenart. Økologisk husdyrhold er derfor basert på regler som skal sikre at alle dyr har mulighet til bevegelse - også utenom beitesesong. For deres opphold innendørs stilles minstekrav til plass og dagslys. Høner og annet fjørfe får følge sin naturlige døgnrytme og et naturlig veksttempo, og skal ha tilgang til uteareal året rundt. Dyrene får økologisk fôr.

Ø-merket er et godkjenningsmerke

Mattilsynet har tilsynsansvar for økologisk produksjon, foredling og salg av økologisk mat. Mattilsynet har imidlertid inngått avtale med Debio om gjennomføring av selve den praktiske kontrollen ute på gårdsbruk og i bedrifter. Debio rapporterer til Mattilsynet om resultatene av kontrollen.

En Ø-merket vare betyr at denne er produsert i samsvar med et nasjonalt regelverk forankret i EUs forordninger for økologisk produksjon. Debio eier og forvalter Ø-merket, og gir tillatelse og retningslinjer for merking.

Alle gårdsbruk, anlegg, bedrifter og øvrige virksomheter, som har vært involvert i produksjonsprosessen og som omsetter varene, har blitt kontrollert og godkjent av Debio. Dette skjer ved årlige fysiske inspeksjoner og uanmeldte besøk.

Debio kontrollerer at utenlandske varer som selges som økologiske er produsert og behandlet etter tilsvarende krav som gjelder for norsk økologisk produksjon, foredling og omsetning.